• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego weizo.pl

Sklep internetowy weizo.pl jest prowadzony przez firmę: Łukasz Chróśniak ul 16 Pułku Ułanów Wlkp. 5 85-319 w Bydgoszczy o numerze NIP 9671175702 REGON 340110892

SŁOWNICZEK:

AADRM – (skrót od Adobe Adept Digital Rights Management) – system firmy Adobe Systems mający na celu zabezpieczenie przed korzystaniem z Ebooków wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa.

 

Adobe Digital Editions (ADE) – bezpłatna aplikacja firmy Adobe umożliwiająca odczyt Ebooków (PDF i EPUB) chronionych AADRM. Aplikacja nie jest dostępna w polskiej wersji językowej (informacja aktualna na dzień 31 maja 2017 r.).

 

Album mp3 – płyta w wersji cyfrowej (plik ZIP zawierający utwory w formacie plików mp3). Zawiera ona wszystkie Utwory mp3 znajdujące się na płycie w postaci jednego pliku do pobrania na urządzenie Klienta.

Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://weizo.pl/ticket/add/

 

Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy weizo.pl. Ebooki dostępne w Sklepie Internetowym weizo.pl mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta lub w postaci zapisanej na nośniku materialnym (pamięci typu płyty CD, DVD, itp.).

 

EPUB – format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).

 

Klucz Aktywacyjny- oznacza alfanumeryczny kod dostępu, stanowiący część programu komputerowego, który jest niezbędny Użytkownikowi do korzystania z gier komputerowych, gier zabezpieczonych przykładowo: SecuROM Online, Starforce+, Tages Online czy innymi zabezpieczeniami wymagającymi podania klucza, udostępnianych za pośrednictwem serwisów zewnętrznych administrowanych przez inne podmioty (takich jak np. serwis Steam, Origin, GOG) lub udostępnianych za pośrednictwem Sklepu.

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego weizo.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego weizo.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

 

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego weizo.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

 

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym weizo.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego weizo.pl.

 

MOBI – format zapisu książki elektronicznej stworzony przez firmę Amazon.com.

 

Muzyka mp3 – muzyka w wersji cyfrowej w formacie mp3, a także audiobooki w wersji cyfrowej w formacie mp3, niezapisane na nośniku materialnym (np. płycie CD, DVD), w tym Albumy mp3 i Utwory mp3.

 

Paczkomat InPost – urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-624), przy ul. Malborskiej 130.

 

PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

 

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

 

 

Sklep Internetowy weizo.pl – prowadzony firmę: Łukasz Chróśniak ul 16 Pułku Ułanów Wlkp. 5 85-319 w Bydgoszczy o numerze NIP 9671175702 REGON 340110892, dostępny pod domeną internetową weizo.pl.

 

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym weizo.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 

Utwór mp3 – utwór w wersji cyfrowej w formacie mp3.

 

 • 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa:

 

zasady rejestracji w Sklepie Internetowym weizo.pl;

 

zasady korzystania ze Sklepu Internetowego weizo.pl;

 

warunki składania zamówień na produkty oferowane przez weizo.pl i dostępne w Sklepie Internetowym weizo.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;

 

uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

 

zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego weizo.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego weizo.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego weizo.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym weizo.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego weizo.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego weizo.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego weizo.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego weizo.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego weizo.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 

Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego weizo.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego weizo.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

 

 

 • 2. Rejestracja

Rejestracja w Sklepie Internetowym weizo.pl umożliwia Klientowi:

 

wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

 

składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

 

tworzenie listy zakupów;

 

przeglądanie historii zamówień;

 

zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;

 

korzystanie z kodów rabatowych;

 

dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;

 

korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

 

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym weizo.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Weizo.pl, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

 

Rejestracja w Sklepie Internetowym weizo.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego weizo.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z weizo.pl umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym weizo.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

 

Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym weizo.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

 

W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego weizo.pl należy skontaktować się poprzez email lub formularz zgłoszeniowy. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Weizo.pl o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

 

Weizo.pl jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Weizo.pl jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

 

naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego weizo.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

 

inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

 

powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;

 

uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 13 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Weizo.pl zgodnie z treścią zamówienia.

 

O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym weizo.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

 

W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Weizo.pl. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Weizo.pl zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Logowanie do Sklepu Internetowego weizo.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

 

Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego weizo.pl, w tym zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym weizo.pl. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego weizo.pl, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego weizo.pl, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.

 

Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

 

oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym weizo.pl, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;

 

oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

 

zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym weizo.pl (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez Weizo.pl z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 10 poniżej.

 

Weizo.pl jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym weizo.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym weizo.pl. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takich Materiałów, Weizo.pl nie jest zobowiązany do zawiadomienia Klienta.

 

Weizo.pl informuje, że Klient odpowiada na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa za szkodę wyrządzoną w wyniku zamieszczenia przez niego Materiału sprzecznego z prawem, naruszającego prawa Weizo.pl lub naruszającego prawa osób trzecich.

 

Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy weizo.pl nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Weizo.pl nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego weizo.pl.

 

Weizo.pl, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym weizo.pl. Weizo.pl niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym weizo.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Weizo.pl za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego weizo.pl oraz informując, na czym polega naruszenie.

 

Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Weizo.pl z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego weizo.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Weizo.pl bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie Internetowym weizo.pl Weizo.pl jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Weizo.pl, Sklepu Internetowego weizo.pl lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym Weizo.pl. Udzielona Weizo.pl licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Weizo.pl jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Weizo.pl powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym weizo.pl).

 

Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym weizo.pl; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym weizo.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

 

 

 • 5. Informacje o produktach

Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego weizo.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego weizo.pl:

 

zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;

 

nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

Weizo.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

Weizo.pl może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

 

 

 • 6. Warunki składania i realizacji zamówień

Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego weizo.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

W celu złożenia zamówienia należy:

 

zalogować się do Sklepu Internetowego weizo.pl;

 

wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 

wybrać metodę płatności;

wybrać rodzaj dostawy (sposób dostarczenia produktu);;

wpisać dane do faktury (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

 

uzupełnić dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;

wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

 

wybrać metodę płatności;

wybrać rodzaj dostawy;

uzupełnić brakujące dane odbiorcy;

zaznaczyć chęć uzyskania faktury oraz uzupełnić dane do faktury (jeśli klient oczekuje faktury VAT)

 

kliknąć przycisk „Zamów i płać” albo „Zamów i płać przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności;

 

Podczas składania zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji.

 

 

 

W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

 

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Weizo.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Weizo.pl niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

 

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Weizo.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Weizo.pl o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Weizo.pl do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Weizo.pl ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Weizo.pl otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Weizo.pl nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Weizo.pl nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.

 

Weizo.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

 

co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

 

co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost.

 

lub do Paczkomatu InPost;

 

co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia podlegającego odbiorowi w Salonie Weizo.pl;

 

ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór w Salonie Weizo.pl, we wskazanej placówce Poczty Polskiej, za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie InPost.

 

W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Weizo.pl, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Weizo.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Weizo.pl.

 

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Weizo.pl może zaproponować Klientowi :

 

anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Weizo.pl będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

 

anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Weizo.pl będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

 

podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 

W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Weizo.pl), Weizo.pl dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Weizo.pl. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 13 niniejszego regulaminu.

 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Weizo.pl jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Weizo.pl jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

 

W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10 i ust. 12-13 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Weizo.pl zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 14 niniejszego regulaminu.

 

Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Weizo.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Weizo.pl i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

 

 • 7. Modyfikacje zamówienia

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Zamówienia”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, które nie posiadają statusu „wysłane”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 14 niniejszego regulaminu.

 

Klient może dokonać zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Salonu Weizo.pl) lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „wysłane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Wsparcia Klienta.

 

Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego weizo.pl w zakładce „Twoje konto” w sekcji „Zamówienia” lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta poprzez formularz „dodaj zgłoszenie” znajdujący się w odpowiadającym zamówieniu w panelu klienta

 

Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

 

 • 8. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Obsługiwane są następujące karty:


 Visa
 Visa Electron
 MasterCard
 MasterCard Electronic
 Maestro

Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym weizo.pl mogą być opłacone:

 

z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych

 

przy odbiorze przedmiotu zamówienia – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych.

 

Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

 

Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „Płatności” w Sklepie Internetowym weizo.pl oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.

 

Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.

 

Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą akceptowaną przez Weizo.pl, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Weizo.pl,

Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane:

Paczkomaty Inpost, kurier pocztowy, firma kurierska: gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również karty płatnicze

 

W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Weizo.pl pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 6 ust. 13 niniejszego regulaminu).

 

W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym weizo.pl.

 

Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego weizo.pl lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym weizo.pl.

 

Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 

 • 9. Dodatkowa autoryzacja płatności

Dodatkowa autoryzacja płatności wymagana jest w przypadku płatności:

 

kartą kredytową, która:

- została zarejestrowana w Sklepie Internetowym weizo.pl

- nie posiada zabezpieczenia Technologią 3D Secure;

- nie posiada wymagalności podania Kodu CVV2/CVC2 przy każdej transakcji dokonywanej za pomocą tej karty.

 

 • 10. Realizacja zamówień

Weizo.pl zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego weizo.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Salonu Weizo.pl, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

 

Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do wybranego przez Klienta Salonu Weizo.pl, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost.

 

Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 

W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Weizo.pl może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Weizo.pl wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

 

 • 11. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

Weizo.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Weizo.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 11 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 

Weizo.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Weizo.pl, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Weizo.pl i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:

 

W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost, reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).

 

 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Weizo.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Weizo.pl zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Weizo.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Weizo.pl wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Weizo.pl może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Weizo.pl z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Weizo.pl za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Weizo.pl za nabycie danego produktu.

 

 • 12. Warunki gwarancji

Produkty sprzedawane przez Weizo.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Weizo.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.

 

W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

 

korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Weizo.pl może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Weizo.pl;

 

korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 11 niniejszego regulaminu.

 

 • 13. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

 

kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;

 

samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego weizo.pl (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).

 

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym weizo.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

 

dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 

- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 

- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

 

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Weizo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może wydrukować wzór znajdujący się w zakładce formularze. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Weizo.pl produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Weizo.pl zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.

 

Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Weizo.pl, Weizo.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.

 

Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Weizo.pl, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:

 

 

po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską, lub kurierem, lub dostarczonej do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen, do Paczkomatu InPost – odsyłając produkt do Magazynu;

 

W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Weizo.pl informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient. W związku z tym Weizo.pl nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

 • 14. Zwrot należności Klientom

Weizo.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

 

anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

 

zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub dostarczonej do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost;

 

zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Salonie Weizo.pl;

 

uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

 

nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

 

W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 13 niniejszego regulaminu, Weizo.pl zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Weizo.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Weizo.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez Weizo.pl na:

 

rachunek Klienta w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:

 

z góry za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej;

 

przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej

 

„rachunek Klienta w banku/SKOK-u, jeżeli zamówienie było opłacone za pomocą pożyczki gotówkowej. Zwrot środków z tytułu zamówienia opłaconego za pomocą pożyczki gotówkowej nie oznacza anulowania umowy pożyczki, którą Klient zawarł z Bankiem

 

Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności (np. za pomocą karty płatniczej i „Twoich środków”) to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności.

 

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Weizo.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Weizo.pl należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres

e-mailowy wezwania do przesłania Weizo.pl numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Weizo.pl takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Weizo.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Weizo.pl należytej staranności prawidłową realizację płatności.

 

W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Weizo.pl zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.

 

 • 15. Promocje

Na stronach Sklepu Internetowego weizo.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:

 

promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

 

promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

 

pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

 

zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

 

promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).

 

Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

 

Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

 

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 13 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

 

W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 

Promocje w Sklepie Internetowym weizo.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.

 

Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

 

 • 16. Dane osobowe

Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym weizo.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym weizo.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego weizo.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym weizo.pl), przetwarzane są przez Łukasz Chróśniak ul 16 Pułku Ułanów Wlkp. 5 85-319 w Bydgoszczy o numerze NIP 9671175702 REGON 340110892 (administrator danych).

 

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Weizo.pl, które wymagają podania danych osobowych. Weizo.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym weizo.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 17 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

 

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub usuwane poprzez zgłoszenie od Centrum Wsparcia Klienta lub usuwane .

 

Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego weizo.pl poświęconej polityce prywatności.

 

 • 17. Newsletter

Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Weizo.pl oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Weizo.pl i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Weizo.pl i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub na stronie weizo.pl (w sekcji „Zapisz się do Newslettera”).

 

Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

 

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

 

 • 18. Reklamacje

Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego weizo.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Weizo.pl:

 

pisemnie na adres siedziby Weizo.pl (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),

 

za pośrednictwem e-maila na adres: sklep@weizo.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

 

za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

 

Weizo.pl rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości

e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

 

Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 

 • 19. Postanowienia końcowe

O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Weizo.pl nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Weizo.pl, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

 

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Weizo.pl, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Weizo.pl.

 

Weizo.pl dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego weizo.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Weizo.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego weizo.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego weizo.pl. Weizo.pl dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego weizo.pl było dokonywane w godzinach nocnych.

 

Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszego regulaminu.

 

Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego weizo.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

 

W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy weizo.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy weizo.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego weizo.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

 

Językiem umów zawieranych z Weizo.pl jest język polski.

 

Weizo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

 

konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

 

konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

 

rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego weizo.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego weizo.pl;

 

zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

 

konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

 

zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

 

przeciwdziałanie nadużyciom;

 

poprawa obsługi Klientów;

 

zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego weizo.pl.

 

Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym weizo.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin Weizo.pl poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym weizo.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

 

Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym weizo.pl (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.

 

Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:

 

Załącznik nr 1 – określający zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym weizo.pl;

 

 

 

Załącznik nr 2 – określający zasady sprzedaży Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym weizo.pl;

 

Załącznik nr 3 – określający zasady sprzedaży Kodów aktywacyjnych w Sklepie Internetowym weizo.pl;

 

 

 

Załącznik nr 1

Zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym weizo.pl

 • 1. Postanowienia ogólne

Postanowienia niniejszego załącznika dotyczą Ebooków w formie plików cyfrowych (tj. Ebooków, które nie są zapisane na nośniku materialnym). Warunkiem zakupu Ebooka jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym weizo.pl.

 

Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka.

 

 

Weizo.pl informuje, że w odniesieniu do Ebooków dostępnych w Sklepie Internetowym weizo.pl mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z Ebooka wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa. Informacje o zastosowanych technicznych środkach ochrony są zamieszczane na Stronach produktowych Ebooków.

 

W przypadku Ebooków chronionych AADRM (Adobe Adept Digital Right Management), na Stronie produktowej zamieszczana jest informacja wskazująca na zakres zezwoleń powiązanych z danym Ebookiem, w tym w szczególności:

 

liczbę urządzeń, na których Ebook może zostać otwarty;

 

możliwość drukowania i zwielokrotniania Ebooka w innej formie.

 

W przypadku Ebooków chronionych technologią watermark, każdy nabywany Ebook jest oznakowany indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym przypisanie określonej kopii do Klienta.

 

Ebooki chronione AADRM mogą być odczytane za pomocą oprogramowania Adobe Digital Editions (ADE) oraz za pomocą urządzeń zgodnych z Adobe Digital Editions (ADE). Ebooki chronione watermark mogą być odczytane za pomocą wielu popularnych programów i urządzeń, umożliwiających wyświetlenie plików w formacie PDF, MOBI lub EPUB. Szczegółowe informacje o stosowanych technicznych środkach ochrony oraz ich kompatybilności z oprogramowaniem i urządzeniami umożliwiającymi odczyt Ebooków, są dostępne w Sklepie Internetowym weizo.pl w zakładce „Pomoc”.

 

Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Ebooka może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

 

 • 2. Warunki składania i realizacji zamówienia

W celu złożenia zamówienia na Ebook należy:

 

zalogować się do Sklepu Internetowego weizo.pl;

 

wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 

wpisać dane do faktury (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

 

wybrać formę płatności;

 

podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail);

 

wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);

 

kliknąć przycisk „Zamów i Płać”.

 

Podczas składania zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji

 

 

 

W przypadku zamówienia jednocześnie Ebooka/-ów i produktu/-ów innego rodzaju, zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Ebooka/-ów oraz zamówienie dotyczące produktu/-ów innego rodzaju. Każde z zamówień zostanie zrealizowane odrębnie.

 

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Weizo.pl zamówienia złożonego przez Klienta.

 

Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Weizo.pl od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności.

 

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Weizo.pl na adres e-mail podany przez Klienta prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie:

 

potwierdzenie otrzymania płatności;

 

link do pobrania pliku;

 

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Weizo.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Weizo.pl dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 regulaminu Sklepu Internetowego weizo.pl.

 

 • 3. Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Ebooka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Weizo.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 

 • 4. Zasady korzystania z Ebooków

Klient ma możliwość 5 pobrań pliku w terminie 90 dni od momentu udostępnienia pliku klientowi, Po tym terminie pobranie pliku będzie niemożliwe

 

 

W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.

 

 

Zaleca się zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Weizo.pl nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków w Sklepie Internetowym weizo.pl, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.

 

Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

 

rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;

 

zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

 

Weizo.pl informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Ebooków osobom trzecim jest niedozwolone.

 

 • 5. Reklamacje

Klient może zgłosić do Weizo.pl reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

 

zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;

 

w ciągu 2 (dwóch) godzin od dokonania zapłaty za Ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

 

Weizo.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

 

 

W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego załącznika z regulaminem Sklepu Internetowego weizo.pl, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

 

 

 

Załącznik nr 2

Zasady sprzedaży Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym weizo.pl

 • 1. Postanowienia ogólne

Warunkiem zakupu Muzyki mp3 jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym weizo.pl.

 

Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Muzyki mp3 może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

 

 • 2. Warunki składania i realizacji zamówienia

W celu złożenia zamówienia na Muzykę mp3 należy:

 

zalogować się do Sklepu Internetowego weizo.pl;

 

wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 

wpisać dane do faktury (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

 

wybrać formę płatności;

 

podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail);

 

wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);

 

kliknąć przycisk „Zamów i Płać”.

 

Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji.

 

 

W przypadku zamówienia jednocześnie Muzyki mp3 i produktu/-ów innego rodzaju, zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Muzyki mp3 oraz zamówienie dotyczące produktu/-ów innego rodzaju. Każde zamówienie zostanie zrealizowane oddzielnie.

 

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Weizo.pl zamówienia złożonego przez Klienta.

 

Zamówienie zawierające Muzykę mp3 zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Weizo.pl od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia dokonania pełnej płatności.

 

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Weizo.pl prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Klienta. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie:

 

potwierdzenie otrzymania płatności; oraz

 

link do pobrania zamówionego pliku lub plików

 

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Weizo.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku, dokonania przez Klienta płatności za takie zamówienie, Weizo.pl dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 regulaminu Sklepu Internetowego weizo.pl.

 

 • 3. Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Muzyki mp3, która nie jest zapisana na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Weizo.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 

 • 4. Zasady korzystania z Muzyki mp3

Gdy zamówienie zostanie zrealizowane Weizo.pl prześle link do pobrania pliku na adres email podany przez Klienta

Klient ma możliwość 5 pobrań pliku w terminie 90 dni od momentu udostępnienia pliku klientowi, Po tym terminie pobranie pliku będzie niemożliwe

 

W ofercie znajdują się Albumy mp3, które zawierają Utwory mp3 niedostępne do zakupu pojedynczo.

 

Produkt z kategorii Muzyka mp3 może się różnić od produktu w wersji tradycyjnej (CD, DVD, Vinyl, Blue Ray).

 

W przypadku wygaśnięcia przysługującej Weizo.pl licencji dystrybutora na udostępnianie danego produktu z kategorii Muzyka mp3, zostanie on wycofany ze sprzedaży oraz usunięty bez możliwości dalszego pobierania. W związku z powyższym zaleca się zapisywanie zakupionej Muzyki mp3 na nośniku pamięci Klienta. Weizo.pl nie świadczy usługi przechowywania Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym weizo.pl, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Muzyki mp3 na nośniku pamięci Klienta po dokonaniu zakupu.

 

Muzyka mp3 jest sprzedawana wyłącznie w formacie do odsłuchu mp3, w jakości nie gorszej niż 128 kbps, 44,1 kHz oraz nie jest chroniona technicznymi środkami ochrony, takimi jak system DRM (Digital Rights Management). Kupujący nie ma możliwości wyboru poziomu jakości.

 

Klient ma prawo korzystać z Muzyki mp3 wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać Muzyki mp3 innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

 

rozpowszechniania Muzyki mp3 lub jej opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;

 

zwielokrotniania Muzyki mp3 w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Muzyki mp3, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

 

 • 5. Reklamacje

Klient może zgłosić do Weizo.pl reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

 

zakupiona Muzyka mp3 okaże się uszkodzona lub nie uruchamia się;

 

dokona zapłaty za Muzykę mp3 i w ciągu 2 (dwóch) godzin nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania zakupionego produktu.

 

Weizo.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Zasady sprzedaży Kodów aktywacyjnych w Sklepie Internetowym weizo.pl

 • 1. Postanowienia ogólne

Warunkiem zakupu Kodów aktywacyjnych jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym weizo.pl.

 

Informacje o wymaganiach sprzętowych i kompatybilności są dostępne na Stronie produktowej Gry Cyfrowej.

 

Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Gry Cyfrowej może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

 

 • 2. Warunki realizacji zamówienia

W celu złożenia zamówienia na Kod Aktywacyjny należy:

 

zalogować się do Sklepu Internetowego weizo.pl;

 

wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 

wpisać dane do faktury (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

 

wybrać formę płatności;

 

podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail);

 

wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);

 

kliknąć przycisk „Zamów i Płać”.

 

Podczas składania zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta

W przypadku zamówienia jednocześnie Kodu Aktywacyjnego i produktu/-ów innego rodzaju zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Kodu Aktywacyjnego oraz zamówienie dotyczące produktu/-ów innego rodzaju. Każde zamówienie zostanie zrealizowane oddzielnie.

 

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Weizo.pl zamówienia złożonego przez Klienta.

 

Zamówienie zawierające Grę Cyfrową zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Weizo.pl od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia dokonania pełnej płatności.

 

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Weizo.pl prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Klienta. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie:

 

potwierdzenie otrzymania płatności; oraz

 

Link do pobrania zamówionego kodu aktywacyjnego

 

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Weizo.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku, dokonania przez Klienta płatności za takie zamówienie, Weizo.pl dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 regulaminu Sklepu Internetowego weizo.pl.

 

 • 3. Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Gry Cyfrowej, która nie jest zapisana na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Weizo.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 

 • 4. Zasady korzystania z Kodów aktywacyjnych

Gdy zamówienie zostanie zrealizowane Weizo.pl prześle link do pobrania pliku na adres email podany przez Klienta

Klient ma możliwość 5 pobrań pliku w terminie 90 dni od momentu udostępnienia pliku klientowi, Po tym terminie pobranie pliku będzie niemożliwe

 

Kod Aktywacyjny należy wpisać na zewnętrznej platformie (np. Steam, Origin, GOG), której rodzaj jest opisany na karcie zamawianego klucza

 

 

Zasady korzystania z Klucza Aktywacyjnego określają właściwe warunki licencyjne, określone przez producenta Gry Cyfrowej.

 

 • 5. Reklamacje

Klient może zgłosić do Weizo.pl reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

 

zakupiona Klucz Aktywacyjny okaże się uszkodzony;

 

dokona zapłaty za Klucz Aktywacyjny i w ciągu 2 (dwóch) godzin nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania zakupionego produktu.

 

Weizo.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o  sposobie dalszego postępowania.

 

 

Wszelkie spory pomiędzy weizo.pl i Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.